top of page

W ramach działań inwestycyjnych na terenie Gminy Cedry Wielkie odnowione zostaną obiekty dziedzictwa kulturowego  m in.:

 • Renowacja zabytkowego domu podcieniowego turystyczno-mieszkaniowego w Miłocinie,

 • Renowacja budynku kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich,

 • Renowacja wybranych elementów budowlanych w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku,

 • Renowacja elementów budowlanych w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Trutnowach,

 • Remont budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach.

 

Natomiast na terenie Gmin Partnerskich zaplanowano wykonanie następujących inwestycji:

 • Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim,

 • Rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie (Gmina Nowy Dwór Gdański) w tym odnowienie, zabezpieczenie oraz zachowanie istniejących ścian murów śluzy, rewitalizacja terenu wokół murów zabytku w części dotyczącej usunięcia porosłej roślinności, uporządkowanie, rozplanowanie, niwelacja terenu i oświetlenie,

 • Prace remontowe na cmentarzach mennonickich w Orłowie, Żelichowie, Różewie, Marynowach,

 • Prace konserwatorskie dla sześciu segmentów późnobarokowych ław z kościoła pw. Św. Elżbiety Węgierskiej Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Lubiszewie.

 • Adaptacja pomieszczeń domu podcieniowego w Żelichowie na działalność warsztatową, prezentacyjną, ekspozycyjną i szkoleniową,

 • Przebudowa rynku w Nowym Stawie. Inwestycja obejmuje rewaloryzację zabytkowych rynków Pułaskiego i Kościuszki wraz z częściową modernizacją ulic prowadzących na w/w place,

 • Remont pokrycia dachu na budynku kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,

 • Remont pokrycia dachu na budynku kościoła pw. Św. Wojciecha w Świerkach.

 

Cel szczegółowy projektu to zwiększona atrakcyjność turystyczna miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodnicznych poprzez wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w/w obiektach wraz ze stworzeniem oferty turystycznej na terenie Żuław, przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności
i podkreślenie walorów kulturowych obszaru Żuław.

Projekt przyczyni się do uzyskania efektów realizacji Osi Priorytetowej 8 RPO WP 2014-2020, jakim jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczej i poprawa jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanych obszarach oraz utworzenie nowych i wzmocnienie istniejących produktów kulturowych
i turystycznych.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

bottom of page